14:51 ICT Thứ tư, 24/01/2018

Văn bản-Thông báo

Trang nhất » văn bản - thông báo » Văn bản Nhà trường

Mẫu báo cáo thành tích thi đua năm học 2016-2017

Thứ tư - 07/06/2017 23:08
Mẫu báo cáo thành tích thi đua năm học 2016-2017

Mẫu báo cáo thành tích thi đua năm học 2016-2017

Mẫu báo cáo thành tích thi đua năm học 2016-2017
Tải  mẫu TẠI ĐÂY 

 MẪU BÁO CÁO THI ĐUA, BIÊN BẢN
 
TT Loại mẫu Nội dung
         1.          Mẫu số 01A Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể LĐTT.
Mẫu số 01B Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể LĐXS.
Mẫu số 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân.
         2.          Mẫu số 03 Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân.
         3.          Mẫu số 04A Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân.
         4.          Mẫu số 04B Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho tập thể.
Mẫu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho tập thể (Từ cấp Bộ trở lên).
         5.          Mẫu số 06 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho cá nhân (Từ cấp Bộ trở lên).
         6.          Mẫu số 07 Mẫu Biên bản họp.
 
 
*Lưu ý: Đề nghị các tập thể, cá nhân điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống(………) trong mẫu báo cáo.

                                                                                                          Mẫu số 01A
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA (PHÒNG)…………….
 
 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
 Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 201..  
 
 
           
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
                  
 
                  Tên đơn vị: (Ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình của đơn vị:
 1- Đặc điểm, tình hình:
 
 - Địa điểm trụ sở chính:
 - Quá trình thành lập:
 - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: tổng số công chức, viên chức; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, …); tổ chức Đảng, các đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
 - Cơ sở vật chất:
2 - Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).
II. Thành tích đạt được:
1 Thành tích nổi bật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị trong năm học 201..-201..
2  Những biện pháp tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác:
3 Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau;
- Công tác đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên);
III. Kết quả họp bình xét thi đua trong năm học:
 Danh hiệu thi đua đề nghị trong năm học 201..-201..
-         Cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến":……người, chiếm  … %;
-         Tập thể đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trong năm học 201...-201…
 
Trên đây là báo cáo thành tích của ..........đã đạt được trong năm học 201..-201... Kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho đơn vị chúng tôi./.
Thủ trưởng đơn vị
 
 

Mẫu số 01B
           ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 201..  
 
 
           
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"
                  
 
Tên đơn vị: (Ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình của đơn vị:
 1. Đặc điểm, tình hình:
 
 - Địa điểm trụ sở chính:
 - Quá trình thành lập:
 - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: tổng số công chức, viên chức; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, …); tổ chức Đảng, các đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
 - Cơ sở vật chất:
 
2. Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).
 
II. Thành tích đạt được:
 
1. Thành tích nổi bật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị trong năm học 201..-201..
 
2.  Những biện pháp tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác:
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau;
- Công tác đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên);
 
III. Các hình thức khen thưởng đã được nhận:
 
1– Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được nhận trong năm học 201..-201..:
-         Được tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", theo Quyết định số........
-         Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến":…..người, chiếm  … %;
-         Cá nhân đủ tiêu chuẩn và được đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở":……người, chiếm ….%;
-         Giấy khen của Hiệu trưởng tặng cho tập thể:….. tập thể.
-         Giấy khen của Hiệu trưởng tặng cho cá nhân của đơn vị:….người.
 
Trên đây là báo cáo thành tích của ...........đã đạt được trong năm học 201..-201... Kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho đơn vị chúng tôi./.
 
 
Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN xác nhận
          Xác nhận nội dung báo cáo thành tích của .....….. là đúng, kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho ........, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201..
Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
       Thủ trưởng đơn vị
 
 

 
Mẫu số 02
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày … tháng… năm ……
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến
 
Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức).
Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm học).
 
Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm học như sau:
1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của Nhà trường; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm học.
 
2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác từ đầu năm học).   
3. Sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm học: (đề tài, bài báo đăng trên các tạp chí, kỷ yếu, hội thảo, hội nghị khoa học, …) nếu có.
 
4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, …).
 
5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:
6. Kết quả đánh giá phân loại viên chức, xếp loại:….
 
     Trên đây là báo cáo kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm học 201..-201... Kính đề nghị Thủ trưởng đơn vị xét, tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tôi./.    
 
        Ý kiến đóng góp của Đơn vị
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
 
 
Người báo cáo
 
                                            Thủ trưởng đơn vị
 
 

Mẫu số 03
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày … tháng… năm ……
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 201…-201…
 
I. Sơ lược lý lịch
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. Thành tích đạt được
1.   Quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao
2.   Thành tích đạt được trong năm học (đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ)
2.1. Về tư tưởng, đạo đức, lối sống: (Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường, cơ quan, đơn vị; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh; gương mẫu trong công tác và xây dựng đơn vị, trong công tác đoàn thể; tinh thần đoàn kết, hợp tác …)
2.2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị: (Liệt kê khối lượng công việc được giao trong năm học, đối với giảng viên phải ghi rõ số giờ sẽ đảm nhận, kế hoạch thực hiện đủ khối lượng nghiên cứu khoa học)
2.3. Có sáng kiến, cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học để tăng hiệu quả công tác, năng suất lao động (nếu có): kể tên các sáng kiến đã thực hiện, hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.
2.4. Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
3. Về Giải pháp quản lý (dành cho cá nhân là cán bộ quản lý):
III. Tự đánh giá và nhận danh hiệu thi đua
     Đối chiếu với các các tiêu chuẩn của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, tôi tự đánh giá đã đạt:
- Tiêu chun 1: Được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", theo Quyết định số ..........
- Tiêu chun 2: Có sáng kiến, đề tài, giải pháp, bài báo khoa học, giáo trình,... cụ thể (liệt kê theo phụ lục đính kèm).
 

PHỤ LỤC MINH CHỨNG THEO MẪU SỐ 03
 
TT Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp, bài báo khoa học, giáo trình,... Số điểm CTNCKH cá nhân đạt được  Ghi chú
1      
2      
....      
 
 
*** Lưu ý: Minh chứng công trình nghiên cứu khoa học gồm
1.     Đối với bài báo khoa học
- Trang bìa, mục lục, trang đầu tiên của bài báo, trang pháp lý (trang có chỉ số ISSN, ISBN…).
- Đối với các bài báo được đăng tải trên tạp chí nằm trong danh mục ISI, SCOPUS ngoài các minh chứng theo quy định, cần bổ sung thêm minh chứng thể hiện tạp chí đó thuộc danh mục ISI hoặc SCOPUS.
2. Đối với Sách, Giáo trình
- Trang bìa, mục lục, trang thông tin pháp lý (trang có giấy phép XB và in xong nộp lưu chiểu).
- Đối với sách tái bản cần có giấy xác nhận từ nhà xuất bản, trang bìa, mục lục và trang thông tin pháp lý của sách.
3. Đối với đề tài NCKH
- Biên bản nghiệm thu đề tài có kết quả đánh giá, xếp loại.
4. Đối với bằng phát minh, sáng chế
- Có giấy công nhận bằng phát minh, sáng chế.
5. Đối với Hướng dẫn NCS
 - Quyết định giao hướng dẫn.
 - Giấy xác nhận, Bằng Tiến sĩ của NCS.
*** Các minh chứng được đính kèm theo báo cáo và được sắp xếp thứ tự theo bản kê khai; Chỉ cần đính kèm các loại minh chứng theo đúng yêu cầu ở trên, không cần đính kèm toàn văn bài báo hoặc các minh chứng không cần thiết; Cán bộ phụ trách công tác thi đua tại cơ sở có trách nhiệm giải thích, hỗ trợ, tư vấn,... cho các cá nhân hoàn thiện báo cáo và sắp xếp minh chứng theo đúng yêu cầu của biểu mẫu.
 Mẫu số 04A
 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                                                         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 201.
   
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng
                  
 
 
 
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên:                                                             Nam /nữ:
- Ngày tháng năm sinh:  
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ hiện nay:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II- Thành tích đạt được trong năm học 201..-201..:
1. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Bộ, của Đại học Đà Nẵng: (Việc thực hiện các nghĩa vụ, giờ giấc làm việc, …).
2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu các công việc được giao, mức độ hoàn thành, …).
3. Thành tích nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến: (Tên sáng kiến, cải tiến, công trình nghiên cứu, tóm tắt nội dung, kết quả đánh giá, tên các bài báo khoa học, báo cáo khoa học, …).
4. Thành tích học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề: (Tên các nội dung đã học, kết quả học tập; tên các báo cáo chuyên đề, …).
5. Công tác đoàn thể: (Công tác Đảng, Công đoàn, công tác Đoàn, các tổ chức khác).
6. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ: (Tác phong, lối sống, quan hệ với mọi người trong công tác và trong cuộc sống, …).
             Năm học 201..-201.., tôi được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" theo Quyết định số….
Trên đây là thành tích tôi đã đạt được trong năm học 201..-201.., kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho tôi./.
 
Ý kiến xác nhận và đề nghị của đơn vị
Xác nhận nội dung báo cáo thành tích của ông (bà)....….. là đúng, kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho ông (bà)…., thuộc ......... Phòng (Khoa), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201
Thủ trưởng đơn vị
Người báo cáo
 
 
 
 
 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Nhất trí với nhận xét và đề nghị của Trưởng Phòng (Khoa) ...... Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201…
Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 04B
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
            Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 201..  
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng
                  
 
Tên đơn vị: (Ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình của đơn vị:
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:
- Chức năng nhiệm vụ:
 
II. Thành tích xuất sắc tập thể đạt được trong năm học 201..- 201..:
1. Thực hiện nhiệm vụ chính của đơn vị:
2. Công tác nghiên cứu khoa học, bài báo:
3. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức:
4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:
5. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
6. Tinh thần hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau:
7. Trong năm học này, đơn vị chúng tôi đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu thi đua:
+ Tập thể Lao động tiên tiến, theo Quyết định số ...........;
+ Đơn vị đủ tiêu chuẩn và được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;
+ Số cá nhân đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”:….người, chiếm…         %;
+ Số cá nhân đủ tiêu chuẩn và được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:…….. người, chiếm….%.
+ Số cá nhân đủ tiêu chuẩn và được đề nghị tặng “ Giấy khen của Giám đốc”…. người, chiếm…%.
 Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể …..đã đạt được trong năm học 201..-201... Kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho đơn vị chúng tôi./.          
                                                       
Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN xác nhận
Xác nhận nội dung báo cáo thành tích của Phòng (Khoa…)  là đúng, kính đề nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho Phòng (Khoa…), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201
Hiệu trưởng

 
Thủ trưởng đơn vị
Mẫu số 05
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày … tháng… năm ……
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG….
Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
Trên đây là báo cáo thành tích của ….  đã đạt được trong …..(ghi rõ số năm theo hình thức khen thưởng quy định). Kính đề nghị Chủ tịch nước (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ…) tặng thưởng Huân chương, (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ …) cho tập thể chúng tôi./.
 
 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN xác nhận
Xác nhận nội dung báo cáo thành tích của Phòng (Khoa)….. là đúng, kính đề nghị Chủ tịch nước (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng) tặng thưởng Huân chương .…, (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng) cho Phòng (Khoa) ….., Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
         
            Đà Nẵng, ngày         tháng       năm 201..
       HIỆU TRƯỞNG
Lãnh đạo đơn vị
 
 
 
 
Đại học Đà Nẵng xác nhận
Nhất trí với nhận xét và đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201..
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 06
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày … tháng… năm ……
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
- Sáng kiến, giải pháp, đề tài, bài báo khoa học, giáo trình; tính ứng dụng; cấp đánh giá xếp hạng (có thể lập bảng hoặc không lập bảng nhưng phải làm rõ các nội dung sau)
Năm Tên sáng kiến/ nghiên cứu Tóm tắt nội dung, tính ứng dụng, cấp đánh giá, xếp loại
     
     
 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
Trên đây là Báo cáo thành tích của tôi đã đạt được trong …. (ghi rõ số năm theo hình thức khen thưởng quy định).  Kính đề nghị Chủ tịch nước, (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) tặng thưởng Huân chương, (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ) cho tôi./.
 
Phòng (Khoa)…. xác nhận
         Xác nhận nội dung báo cáo thành tích của ông (bà)….. là đúng. Kính đề nghị Chủ tịch nước, (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) tặng thưởng Huân chương (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ) cho ông (bà)….. thuộc Phòng, (Khoa)……, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
                 Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201..
Trưởng Phòng (Khoa)
 
 
 
 
Người báo cáo

 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN xác nhận
         Nhất trí với nhận xét và đề nghị của Trưởng Phòng (Khoa) .........Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201..
HIỆU TRƯỞNG
Đại học Đà Nẵng xác nhận
Nhất trí với nhận xét và đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 201..
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 07
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA (PHÒNG)……………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày … tháng… năm 201..
 
BIÊN BẢN HỌP
Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng
 năm học 201...-201...
 
I. Thời gian, địa điểm, thành phần:
Thời gian:      h    ngày   tháng   năm
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Thư ký:
Tổng số cán bộ viên chức:    người
Số có mặt:      người.                        
Số vắng mặt:     người
Lý do:
II. Nội dung cuộc họp
1. ……..
2. Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học …….
- Các cá nhân đọc báo cáo thành tích và tự nhận hình thức thi đua.
- Tập thể biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín) các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể
- Tổng số cán bộ, nhân viên của ………. là: ……… người.
- Số người được xét là: …….. người (…..%).
- Số người không được xét là: …….. người. Lý do:
+ Chưa đủ thời gian xét (làm việc dưới 10 tháng): …….. người.
+ Xét ở đơn vị cũ: ......... người.
+ Đi học tập ở nước ngoài: …….. người.
+ Khác…
Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng với tỷ lệ % ý kiến tán thành như sau:
2.1. Các danh hiệu thi đua
a) Cá nhân
 
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số phiếu Tỷ lệ %
I Lao động tiên tiến        
1.               
II Chiến sĩ thi đua cơ sở        
1.        ...        
III Chiến sĩ thi đua cấp Bộ        
1.          
III Chiến sĩ thi đua toàn quốc        
1          
 
 
b) Tập thể
 
TT Đơn vị Số phiếu Tỷ lệ %
I Tập thể lao động tiên tiến    
  1.           ...    
II Tập thể lao động xuất sắc    
  1.           ...    
III Cờ thi đua cấp Bộ    
1      
IV Cờ thi đua Chính phủ    
1      
 
2.2. Các hình thức khen thưởng
a) Cá nhân
 
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số phiếu Tỷ lệ %
I Giấy khen GĐ ĐHĐN        
1.               
II Bằng khen của Bộ GD&ĐT        
1.        ...        
III Bằng khen Thủ tướng        
1          
IV Huân chương Lao động hạng…        
1          
 
 
b) Tập thể
 
TT Đơn vị Số phiếu Tỷ lệ %
I Giấy khen GĐ ĐHĐN    
  1.           ...    
II Bằng khen của Bộ GD&ĐT    
  1.           ...    
III Bằng khen Thủ tướng    
1      
IV Huân chương Lao động hạng…    
1      
 
 
Kết quả tổng hợp chung:
- Tập thể được đề nghị:
+ Tập thể lao động tiên tiến
+ Tập thể Lao động xuất sắc
+ Cờ Thi đua cấp Bộ
+ Cờ Thi đua Chính phủ
+ Tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN
+ Bằng khen Bộ trưởng
+ Bằng khen Thủ tướng
+ Khác...
- Cá nhân được đề nghị:
+ Lao động tiên tiến: ……… người.
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: ……… người.
+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: ….. người
+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc: …. người
+ Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN: ……người.
+ Bằng khen Bộ trưởng: ... người.
+ Bằng khen Thủ tướng: …. người.
+ Khác...
3. Về bình xét tuyên dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến
- Tập thể được đề nghị:
+ Tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN
+ Bằng khen Bộ trưởng
+ Khác...
- Cá nhân được đề nghị:
+ Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN: …….. người.
+ Bằng khen Bộ trưởng: ... người.
+ Khác...
 
Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h  cùng ngày.
 
THƯ KÝ
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
CHỦ TRÌ
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 167

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5458

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1479651