10:59 ICT Thứ hai, 23/04/2018

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 79

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2956

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1410160

Quảng cáo trái

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » văn bản - thông báo » Văn bản Nhà trường » Hướng dẫn

Quang cao giua trang

Văn bản hướng dẫn việc đánh giá, phân loại viên chức năm học 2015-2016

Thứ bảy - 28/05/2016 07:04
Hướng dẫn

Hướng dẫn

Thực hiện kết luận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2015-2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các công tác đánh giá, phân loại CBVC.
Các văn bản đánh giá
   1. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC LÀ GIẢNG VIÊN
   2. 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
   3. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NGẠCH GIẢNG VIÊN
   4. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NGẠCH CHUYÊN VIÊN
   5. HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

         
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VC (Điều chỉnh)
         
  GV CBQL-GV CBQL-VCHC VCHC
TC1 60 40 40 60
TC2 15 15 15 15
TC3 15 20 20 15
TC4:CBQL 5 20 20 5
ĐiỂM THƯỞNG 5 5 5 5
TỔNG ĐiỂM 100 100 100 100          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
  1   1
 

            Số:         /HD-ĐHSP                   Đà Nẵng, ngày         tháng          năm 2016
 
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

 
  1
 

Thực hiện kết luận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2015-2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các công tác như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích, yêu cầu:
- Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (CC,VC, NLĐ) nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, chấp hành kỷ luật của từng cá nhân, hiệu quả công tác, chấp hành kỷ luật của từng cá nhân;
Việc đánh giá, phân loại CC,VC làm căn cứ để tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễm nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật hằng năm.
Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của CC,VC;
Việc đánh giá, phân loại CC, VC lãnh đạo, quản lý phải dựa vào hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.
2. Thời điểm đánh giá, phân loại CC,VC
- Việc đánh giá, phân loại CC,VC được thực hiện theo từng năm;
- Năm 2015, thời điểm đánh giá, phân loại CC,VC được tiến hành trong tháng 12. Những năm tiếp theo, thời điểm đánh giá, phân loại CC,VC được thực hiện vào tháng 6 hằng năm theo năm học.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ
1. Đối tượng đánh giá
1.1. Viên chức quản lý: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các Phòng; Trưởng, Phó các Khoa; Giám đốc các Trung tâm; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ trực thuộc
1.2. Viên chức: Tất cả các thành phần còn lại.
1.3. Lao động hợp đồng: Có HĐLĐ từ 01 năm trở lên theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2000.
2. Căn cứ đánh giá
- Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết, theo chức danh nghề nghiệp hoặc vị trí làm việc;
- Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức.
III. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
1. Giám đốc Đại học Đà Nẵng (hoặc Phó Giám đốc ĐHĐN được phân công phụ trách) thực hiện đánh giá, phân loại  Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm;
2. Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá, phân loại các Phó hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc (có thể Hiệu Trưởng phân công cho các Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại);
3. Trưởng các Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc (hoặc người được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giao phụ trách) có trách nhiệm thực hiện đánh giá, phân loại cấp phó, viên chức và LĐHĐ của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;
4. Riêng đối với giảng viên đang công tác tại các Khoa có Bộ môn, sau khi xem xét ý kiến nhận xét của tập thể khoa tại Khoản 1 Phần III Mẫu số 02 và nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp là Trưởng bộ môn tại Khoản 2 Phần III Mẫu số 02, Trưởng Khoa quyết định đánh giá, phân loại giảng viên.
IV. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
1. Nội dung đánh giá viên chức:
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc theo vị trí việc làm đang đảm nhận được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc;
c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
d) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của VC;
đ) Tinh thần học tập nâng cao trình độ và việc thực hiện nhiệm vụ khác. Viên  chức là giảng viên phải kết hợp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các chức danh giảng viên theo Khoản 3 Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Ngoài ra, viên chức quản lý còn đánh giá theo các nội dung sau: năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
2. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức:      
2.1. Đối với viên chức quản lý:
a) Viên chức làm 01 bản báo cáo tự đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo như Mẫu số 02 (Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015);
b) Viên chức quản lý (VCQL) trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp với thành phần tham dự cuộc họp như sau:
* Đối với Ban Giám hiệu: Tổ chức họp với thành phần tham dự gồm đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng/Khoa/Giám đốc trung tâm, Tổ trưởng trực thuộc;
* Đối với các đơn vị Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ: tổ chức họp với thành phần tham dự gồm toàn thể viên chức và LĐHĐ của đơn vị.
c) Đảng ủy cùng cấp căn cứ bản báo cáo của VCQL, biên bản cuộc họp để có ý kiến bằng văn bản về VCQL được đánh giá, phân loại;
d) Quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý. Cụ thể như sau:
* Đối với viên chức quản lý là cấp trưởng: Sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Điểm (b), (c) và ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác theo Khoản 1 Mục III Mẫu số 02, người có thẩm quyền đánh giá quy định tại Khoản 2 Phần III, nhận xét ưu, nhược điểm và quyết định đánh giá, phân loại theo mục IV Mẫu số 02;
* Đối với viên chức quản lý là cấp phó: Sau khi tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm (b), (c) và ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác theo Khoản 1 Mục III Mẫu số 02, người có thẩm quyền đánh giá quy định tại Khoản 3 Phần III, nhận xét ưu, nhược điểm và quyết định đánh giá, phân loại theo mục IV Mẫu số 02;
e) Sau 05 (năm) ngày làm việc, người quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức quản lý biết.
2.2. Đối với các viên chức còn lại và LĐHĐ
a) Viên chức làm 01 bản báo cáo tự đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo như Mẫu số 02 (Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015);
b) VC trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp toàn thể CBVC của đơn vị đang công tác để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Sau khi tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm 1 Mục III Mẫu số 02, Trưởng các đơn vị (hoặc người được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giao phụ trách đơn vị) nhận xét, Trưởng các đơn vị nhận xét ưu, nhược điểm và quyết định đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Sau 05 (năm) ngày làm việc, người quyết định đánh giá, phân loại viên chức có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức, LĐHĐ.
Ghi chú: Người được cấp có thẩm quyền phân cấp hoặc giao thẩm quyền đánh giá viên chức và LĐHĐ chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước Hiệu trưởng.
2.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại VC gồm 4 mức
2.3.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
a) Viên chức không giữ chức vụ quản lý và LĐHĐ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a.1) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
a.2) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
a.3) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
a.4) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
a.5) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
b) Viên chức quản lý (VCQL) đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
b.1) Các tiêu chí quy định tại Điểm a hướng dẫn này;
b.2) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
b.3) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
b.4) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
2.3.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
a) Viên chức không giữ chức vụ quản lý và LĐHĐ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a.1) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
a.2) Đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a.2, a.3, a.4, a.5 Khoản 2.3.1. Ngoài ra, đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là giảng viên, Thủ trưởng đơn vị có thể tham chiếu các quy định tại Điều 4,5,6,7 của Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 để đánh giá, phân loại giảng viên nhưng phải đảm bảo đúng quy định hiện hành. Riêng đối với viên chức chưa được bổ nhiệm ngạch giảng viên thì phải có ít nhất 01 đề tài, bài báo... được nghiệm thu cấp khoa trở lên.
* Riêng sáng kiến dành cho viên chức không phải là giảng viên, sáng kiến được xác định theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp, sáng kiến phải được áp dụng có hiệu quả và Thủ trưởng trực tiếp quản lý viên chức theo phân cấp công nhận.
Ví dụ: Chuyên viên đang công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính có sáng kiến áp dụng tại đơn vị, thì cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến là Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.
b) Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
b.1) Các tiêu chí quy định tại Điểm a Khoản 2.3.2 (trừ *) hướng dẫn này;
b.2) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
b.3) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
2.3.3 Hoàn thành nhiệm vụ
a) Viên chức không giữ chức vụ quản lý và LĐHĐ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a.1) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
a.2) Đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a.2, a.3, a.4 Khoản 2.3.1. Ngoài ra, đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là giảng viên, Thủ trưởng đơn vị có thể tham chiếu các quy định tại Điều 4,5,6,7 của Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 để đánh giá, phân loại giảng viên nhưng phải đảm bảo đúng quy định hiện hành. Riêng đối với viên chức chưa được bổ nhiệm ngạch giảng viên thì phải có ít nhất 01 đề tài, bài báo... được nghiệm thu hoặc thông qua từ cấp bộ môn trở lên.
b) Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
b.1) Các tiêu chí quy định tại Điểm a Khoản 2.3.1 hướng dẫn này;
b.2) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
b.3) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
2.3.4. Không hoàn thành nhiệm vụ
a) Viên chức không giữ chức vụ quản lý và LĐHĐ có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a.1) Hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết;
a.2) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
a.3) Thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc không đạt yêu cầu;
a.4) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
a.5) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiểu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
a.6) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
a.7) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
a.8) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
b) Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
b.1) Các tiêu chí quy định tại Điểm a Khoản 2.3.4 hướng dẫn này;
b.2) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
b.3) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
b.4) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức theo đúng quy định hiện hành.
2. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại viên chức và LĐHĐ Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tổng hợp, trình Hiệu trưởng quyết định, báo cáo Giám đốc ĐHĐN đảm bảo thời gian và hồ sơ theo phân cấp quy định.
3. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm xác nhận chữ ký của Trưởng đơn vị (nếu Trưởng đơn vị không có chức năng ký thừa lệnh người đứng đầu đơn vị), đóng dấu vào Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức và LĐHĐ, tổ chức lưu trữ hồ sơ cán bộ theo đúng thẩm quyền quản lý.
4. Để thực hiện việc đánh giá phân loại viên chức và LĐHĐ, Trường gửi các Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và LĐHĐ tới các đơn vị trực thuộc (Mẫu số 02).
5. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1025/HD-ĐHSP ngày 31/12/2015.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các đơn vị trực thuộc kịp thời phản ánh về Trường Đại học Sư phạm (qua phòng Tổ chức – Hành chính) để được trao đổi, hướng dẫn và thống nhất thực hiện./.
 
   Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Thủ trưởng các đơn vị  (để thực hiện);                                                
    - BGH (để báo cáo);
- Lưu: VT.
 
 
 
 
QUY ĐỊNH (ĐỐI VỚI VC KHÔNG PHẢI CBQL)
(Bản đánh giá xếp loại VC là cơ sở để bình xét danh hiêu thi đua Lao động tiên tiến của cá nhân:
- VC xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (loại 1,2) được xét danh hiệu LĐTT;
 
- Loại 1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ  90 đến 100, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 50 điểm trở lên)
- Loại 2:
            + 2A Hoàn thành tốt nhiệm vụ mức a: Tổng điểm đạt từ 80 đến 89, trong đó điểm của tiêu chuẩn  1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 40 điểm đến 49 điểm)
            + 2B Hoàn thành tốt nhiệm vụ mức b: Tổng điểm đạt từ 70 đến 79, trong đó điểm của tiêu chuẩn  1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 30 điểm đến 39 điểm)
- Loại 3: Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 50 đến 69, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được  giao phải đạt 25 điểm đến 29 điểm)
- Loại 4: Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 hoặc điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đạt dưới 25 điểm)
*Lưu ý:
1.  Những cá nhân có đóng góp đặc biệt vào sự phát triển của nhà trường sẽ được Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Trường xem xét cụ thể từng trường hợp.
2. Không xếp loại 1
- Đối với VC không có NCKH, bài báo khoa học, báo cáo khoa học hoặc sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động (Điều 9, Quy định về thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng);
- Đối với VC nghỉ việc riêng 05 ngày có lý do trong 1 học kỳ (trừ trường hợp nghỉ phép thường niên theo chế độ);
- Nữ viên chức đang nghỉ thai sản (đã hưởng chế độ bảo hiểm);
- Không báo cáo kết quả học tập (đi học trong nước và ngoài nước) về đơn vị chủ quản
3. Xếp loại 3 (Không đủ điều kiện xét LĐTT)
- Đối với tiến sĩ trong năm học không có điểm công trình khoa học (bài báo khoa học đăng tại các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học của các trường đại học hoặc tham luận đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước).
- Không đăng ký thi đua;
- Tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc không xin phép 10 buổi/ 1 năm học, nghỉ việc có phép từ 40 ngày trở lên; bị xử phạt hành chính; vi phạm quy định pháp luật không gây hậu quả nghiêm trọng.
- Đối với VC bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
- VC không nộp bản kê khai minh bạch tài sản thu nhập.
4. Xếp loại 4 (Không được công nhận danh hiệu LĐTT)
- Các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ học tập; bồi dưỡng hoặc không đảm bảo đúng tiến độ thời gian học tập, NCKH (chủ nhiệm đề tài NCKH CN không hoàn thành đúng tiến độ; kết quả học tập từ trung bình trở xuống; chậm tiến độ thời gian chương trình học tập chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ.. mà không có lí do chính đáng);
- Đối với VC vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
(Căn cứ Quyết định số 6032/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/11/2015, về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng)
 
 
 
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Bản đánh giá xếp loại VC là cơ sở để bình xét danh hiêu thi đua Lao động tiên tiến cá nhân:
- VC xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (loại 1,2) được xét danh hiệu LĐTT;
- Loại 1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ  90 đến 100, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) phải đạt 35 điểm trở lên và phần đánh giá CBQL phải đạt 15 điểm trở lên)
- Loại 2:
            + 2A Hoàn thành tốt nhiệm vụ mức a: Tổng điểm đạt từ 80 đến 89, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) phải đạt 30 điểm trở lên và phần đánh giá CBQL phải đạt 15 điểm trở lên)
            + 2B Hoàn thành tốt nhiệm vụ mức b: Tổng điểm đạt từ 70 đến 79, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) phải đạt 25 điểm trở lên và phần đánh giá CBQL phải đạt 10 điểm trở lên)
- Loại 3: Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 50 đến 69, trong đó điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) phải đạt 15 điểm trở lên và phần đánh giá CBQL phải đạt 10 điểm trở lên)
- Loại 4: Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 hoặc điểm của tiêu chuẩn 1 (Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) đạt dưới 15 điểm, và phần đánh giá CBQL đạt dưới 10 điểm)
*Lưu ý:
1/ Những cá nhân có đóng góp đặc biệt vào sự phát triển của nhà trường sẽ được Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Trường xem xét cụ thể từng trường hợp.
2/ Không xếp loại 1
- Đối với VC không có NCKH, bài báo khoa học, báo cáo khoa học hoặc sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động (Điều 9, Quy định về thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng) ;
- Đối với VC nghỉ việc riêng 05 ngày có lý do trong 1 học kỳ (trừ trường hợp nghỉ phép thường niên theo chế độ);
-  Nữ viên chức đang nghỉ thai sản (đã hưởng chế độ bảo hiểm);
- Không báo cáo kết quả học tập (đi học trong nước và ngoài nước) về đơn vị chủ quản;
3/ Xếp loại 3 (Không đủ điều kiện xét LĐTT)
- Đối với tiến sĩ trong năm học không có điểm công trình khoa học (bài báo khoa học đăng tại các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học của các trường đại học hoặc tham luận đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước);
- Không đăng ký thi đua;
- Tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc không xin phép 10 buổi/ 1 năm học, nghỉ việc có phép từ 40 ngày trở lên; bị xử phạt hành chính; vi phạm quy định pháp luật không gây hậu quả nghiêm trọng.
- Đối với VC bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
- VC không nộp bản kê khai minh bạch tài sản thu nhập.
4/ Xếp loại 4 (Không được công nhận danh hiệu LĐTT)
- Các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ học tập; bồi dưỡng hoặc không đảm bảo đúng tiến độ thời gian học tập, NCKH (chủ nhiệm đề tài NCKH CN không hoàn thành đúng tiến độ; kết quả học tập từ trung bình trở xuống; chậm tiến độ thời gian chương trình học tập chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ.. mà không có lí do chính đáng);
- Đối với VC vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. (Căn cứ Quyết định số 6032/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/11/2015, về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng)

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

  PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH  Chức năng - Nhiệm vụ 1. Chức năng  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị,  y...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên